Szybka dostawa
Wysoka jakość
Recenzje
4.5
Elastyczna płatność

Twój koszyk jest pusty

Znajdź nas

Regulamin dokonywania zakupu/sprzedaży

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPU/SPRZEDAŻY W E-SKLEPIE

I.    Pojęcia i definicje:

1.1.    Pojęcie „Dane osobowe” dotyczy wszelkich informacji, które mogą zostać wykorzystane, aby zidentyfikować osobę fizyczną, jak również informacje o osobie, która już została zidentyfikowana. Sposób postępowania z danymi Kupującego jest zawarty w Informacji o ochronie prywatności.
1.2.    Pojęcie „Dzień roboczy” oznacza każdy dzień tygodnia, z wyjątkiem każdej soboty i niedzieli, oraz dni ustawowo wolnych od pracy ustalonych na mocy ustawodawstwa Republiki Litewskiej.
1.3.    „E-sklep” to sklep w formie elektronicznej znajdujący się pod adresem https://dommistrza.pl/.
1.4.    „Sprzedający” – „DOM MISTRZA” sp. z o. o., NIP 301694566, spółka zarejestrowana pod adresem: Stasiūnų km., rejon Kaišiadorių, Kiemeliai, 1C, Litwa, kod płatnika VAT LT100006187411.
1.5.    „Kupujący/Ty” – osoba, która kupuje lub zamawia Produkty w E-sklepie lub korzysta z innych usług oferowanych przez E-sklep.
1.6.    Pojęcie „Informacja o ochronie prywatności” określa cele, źródła i podstawy prawne gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych. Określa również prawa osób, których dane dotyczą oraz tryb ich realizacji, a także podaje inne informacje związane z ochroną danych Kupującego wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
1.7.    „Produkty” – sprzedawane towary i usługi oferowane w E-sklepie.
1.8.    „Umowa” – umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedającym na kupowanie i sprzedawanie Produktów.
1.9.    „Regulamin” – są to zasady dotyczące dokonywania zakupów w E-sklepie.

II.    Ogólne postanowienia

2.1.    Niniejszy Regulamin określają warunki i zasady korzystania z E-sklepu, procedury, z których możesz korzystać Kupujący, aby nabyć Produkty sprzedawane w tym sklepie, jak również warunki zawarcia Umowy. Ponadto, określają one prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność nałożoną na Kupującego i Sprzedającego; oraz inne warunki.
2.2.    E-sklep jest przeznaczony dla osób fizycznych i prawnych.
2.3.    Rejestrując się lub składając zamówienie w E-sklepie bez rejestracji, Kupujący bezwarunkowo potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i Informacją o ochronie prywatności oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Kupujący nie może złożyć zamówienia w E-sklepie bez zapoznania się lub wyrażenia zgody na Regulamin oraz Informację o ochronie prywatności. Jeżeli Kupujący częściowo lub całkowicie nie zgadza się z całością lub częścią Regulaminu i (lub) Informacją o ochronie prywatności, nie może się zarejestrować i (lub) złożyć zamówienia. W przeciwnym razie uważa się, że Kupujący zapoznał się ze swoimi obowiązkami i bierze pełną odpowiedzialność za to działanie oraz w pełni zgadza się z Regulaminem oraz Informacją o ochronie prywatności.
2.4.    W zakresie dozwolonym przez prawo, Sprzedający nie ponosi żadnego ryzyka i nie ponosi odpowiedzialności za działania Kupującego, jeżeli Kupujący nie zapoznał się z Regulaminem oraz Informacją o ochronie prywatności pomimo posiadania takiej możliwości.
2.5.    Sprzedający potwierdza, że ponosi odpowiedzialność za sprzedaż i należyte dostarczenie Produktów zakupionych w E-sklepie, jakość takich Produktów, świadczenie usług samodzielnie lub przy pomocy osób trzecich; oraz należyte wykonanie zwrotów i inne wymagane prawnie pełnienie obowiązków Sprzedającego.
2.6.    Sprzedający ma prawo do zmiany funkcjonalności E-sklepu (dotyczących dokonywania zakupów, metod płatności, itp.) lub wdrożenia tylko części z nich; ograniczenia rejestracji lub liczby zarejestrowanych osób, które nabywają produkty w E-sklepie. Sprzedający ma prawo ograniczyć korzystanie z E-sklepu lub zakończyć rejestrację Kupującego, jeżeli Kupujący narusza niniejszy Regulamin, zakłóca lub ma na celu naruszenie stabilności i bezpieczeństwa działania E-sklepu lub narusza prawa obowiązujące na terenie Republiki Litewskiej w inny sposób.
2.7.    Sprzedający ma prawo do jednostronnej zmiany, korekty lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu. Kupującego dotyczą warunki obowiązujące w chwili składania zamówienia w E-sklepie. W związku z tym zaleca się, aby Kupujący zapoznał się z Regulaminem oraz Informacją o ochronie prywatności przed dokonaniem każdego zamówienia.
2.8.    Sprzedający ma prawo zawiesić lub zakończyć działalność E-sklepu bez uprzedniego poinformowania o tym Kupującego; jednak Sprzedający ma obowiązek spełnić wobec Kupującego zobowiązania uzgodnione przed zawieszeniem lub rozwiązaniem działalności.

III.    Rejestracja w E-sklepie

3.1.    Rejestracja nie jest obowiązkowa podczas dokonywania zakupów w E-sklepie. Zakupów można dokonać: i) z rejestracją; ii) bez rejestracji; iii) za pomocą telefonu komórkowego; iv) za pomocą poczty elektronicznej. W każdym przypadku, Kupujący może złożyć zamówienie tylko wtedy, gdy poda niezbędne dane.
3.2.    Zakup z rejestracją konta:
3.2.1.    w celu zarejestrowania się w E-sklepie, Kupujący musi podać niezbędne dane w polu rejestracji. Na podstawie tych danych tworzone jest konto Kupującego, które jest również powiązane z podanym adresem e-mail. Podczas logowania się na swoje konto w E-sklepie, Kupujący będzie musiał posłużyć się adresem e-mail użytym podczas wstępnej rejestracji oraz utworzonym przez siebie hasłem;
3.2.2.    kupujący ma prawo do zmiany lub uzupełnienia danych konta lub do wysłania prośby o usunięcie konta do Sprzedającego w dowolnym momencie;
3.2.3.    kupujący musi zachować utworzone przez siebie dane do logowania i nie udostępniać ich osobom trzecim. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności dokonane w E-sklepie po zalogowaniu się na swoje konto. Jeżeli z usług świadczonych przez E-sklep korzysta osoba trzecia, która uzyskała (w jakiś sposób) dostęp do takiego konta za pomocą danych logowania Kupującego, Sprzedający uważa tę osobę za Kupującego. Kupujący musi niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o utracie danych do logowania pod następującym adresem kontaktowym: info@dommistrza.pl.
3.3.    Kupujący może dokonywać zakupów bez rejestracji, za pośrednictwem telefonu lub adresu e-mail wyłącznie po podaniu danych koniecznych/niezbędnych do realizacji zamówienia. Zamówienie składane telefonicznie lub mailowo jest realizowane zgodnie z Regulaminem oraz Informacją o ochronie prywatności. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na niniejszy Regulamin oraz Informację o ochronie danych oraz ich zastosowanie.
3.4.    Kupujący jest odpowiedzialny za podanie prawidłowych i kompletnych danych. W przypadku, gdy dane podane podczas korzystania z E-sklepu ulegną zmianie, Kupujący ma obowiązek zaktualizować takie dane.
3.5.    Za sprawą rejestracji w E-sklepie lub składania zamówienia, Kupujący bezwarunkowo potwierdza, że:
3.5.1.    posiada prawo do dokonywania zakupu w E-sklepie;
3.5.2.    jest odpowiedzialny za podanie prawidłowych danych. W przypadku, gdy poda on nieprawidłowe dane o sobie lub osobie trzeciej, Kupujący bierze całkowitą odpowiedzialność za podanie takich danych.
3.6.    Sprzedający nie jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez Kupującego i (lub) osoby trzecie w wyniku nieprzestrzegania przez Kupującego wymogów Regulaminu dotyczących podawania, zmiany, lub aktualizacji danych. Jeżeli Kupujący poda Dane osobowe osoby trzeciej, podczas korzystania z usług E-sklepu, Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za legalność udostępniania i wykorzystywania takich danych.

IV.    Informacje o Produktach

4.1.    Kupujący rozumie i potwierdza, że:
4.1.1.    opisy Produktów i informacje dotyczące ich cech charakterystycznych są podane w E-sklepie na podstawie danych określonych przez poszczególnych dostawców Produktów. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za informacje o właściwościach takich towarów;
4.1.2.    informacje o Produktach podane w E-sklepie są ogólne i mogą nie być identyczne z informacjami podanymi na opakowaniu danego Produktu;
4.1.3.    rzeczywisty wygląd Produktu (kolor, rozmiar, kształt) może nie odpowiadać całkowicie wizerunkowi Produktu widocznemu na zdjęciu w E-sklepie ze względu na specyfikę ekranu komputerowego używanego przez Kupującego lub z innych powodów technicznych.
4.2.    W przypadku, gdy Produkt objęty jest gwarancją producenta, wszelkie pisemne informacje o jej warunkach są podawane wraz z Produktem lub innymi dokumentami zakupu.
4.3.    Jeżeli ze względu na charakterystykę sprzedawanego Produktu, Sprzedający jest uznany za producenta, ma on obowiązek udzielenia wymaganej przepisami prawa gwarancji. Ponadto, zastosowanie będą miały następujące warunki, o ile nie określono inaczej w dokumentach dostarczonych z Produktem:
4.3.1.    jeżeli w okresie 5 (pięciu) lat o dnia wydania Produkty Kupującemu wyjdą na jaw ukryte wady Produktu, które nie powstały w wyniku naruszenia przez Kupującego zasad użytkowania i (lub) przechowywania Produktu, Kupujący niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 (dwóch) miesięcy, ma obowiązek zgłosić takie rozbieżności Sprzedającemu. Po otrzymaniu zawiadomienia Sprzedający jest zobowiązany do zbadania takiego zdarzenia w ciągu 14 (czternastu) dni i według swojego uznania oraz stosownie do istotnych okoliczności faktycznych, wymiany Produktu na Produkt odpowiedniej jakości lub usunięcia wad albo zrekompensowania Kupującemu poniesionych uzasadnionych kosztów usunięcia wady lub podjęcia negocjacji w celu obniżenia ceny Produktu odpowiadającej istniejącej usterce;
4.3.2.    Kupujący ma prawo żądać zwrotu zapłaconej ceny oraz odstąpienia od Umowy, jeżeli naruszenie wymagań dotyczących jakości Produktu stanowi istotne naruszenie takiej Umowy. Wspomniane istotne naruszenie Umowy występuje, gdy koszty usunięcia wady Produktu przekraczają 50 (pięćdziesiąt) procent jego ceny, a Sprzedający nie usunie wady lub nie zrekompensuje Kupującemu uzasadnionych kosztów usunięcia usterki albo nie wymieni Produktu na inny o odpowiedniej jakości;
4.3.3.    Kupujący i Sprzedający będą współpracować w przypadku stwierdzenia wad Produktu. Kupujący umożliwi Sprzedającemu w sposób niezwłoczny usunięcie stwierdzonych usterek lub umożliwi wynajętym przez niego osobom trzecim oględziny Produktu, ocenę stwierdzonych wad oraz udostępni Produkt w celu usunięcia stwierdzonych usterek. Jeżeli Kupujący nie współpracuje i nie wywiązuje się z określonych obowiązków, uważa się, że Kupujący zrzeka się roszczeń co do jakości Produktu, a Produkt jest odpowiedniej jakości. W tym przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub straty spowodowane niewypełnieniem przez Kupującego tych obowiązków.
4.4.    Wszelkie promocje i rabaty mogą dotyczyć Produktów zgodnie z procedurą ustaloną przez Sprzedającego. Rabaty nie mogą być łączone, z wyjątkiem przypadków, gdy warunki danej promocji stanowią inaczej i jest to wyraźnie określone w E-sklepie; na stronie internetowej Sprzedawcy; lub w warunkach promocji.
4.5.    Jakość Produktów objętych rabatem może być ograniczona, w związku z tym Sprzedający nie gwarantuje wszystkim Kupującym możliwości zakupu Produktów objętych rabatem.

V.    Ceny Produktów i metody płatności

5.1.    Ceny Produktów widoczne w E-sklepie i podczas składania zamówienia są podane w euro oraz zawierają podatek od towaru i usług (VAT). Kupujący może zapłacić za Produkt tylko w oficjalnej walucie Republiki Litewskiej – euro.
5.2.    Produkty są sprzedawane Kupującemu po cenach obowiązujących w E-sklepie w momencie składania zamówienia.
5.3.    W przypadku wyboru sposobu odbioru zamówienia przesyłką kurierską/paczkomatem lub w jakikolwiek inny sposób, w chwili składania zamówienia obowiązują ceny wskazane w E-sklepie lub otrzymane w odrębnym powiadomieniu od Sprzedawcy.
5.4.    Kupujący może dokonać opłaty za Produkty w jeden z następujących sposobów:
5.4.1.    przy użyciu funkcji Google Pay lub Apple Pay za pośrednictwem odpowiedniego systemu płatności;
5.4.2.    przy użyciu karty płatniczej. Istnieje możliwość dokonania opłaty kartami VISA i MASTERCARD;
5.4.3.    przy użyciu przelewu bankowego na konto Sprzedającego;
5.4.4.    przy użyciu usług zawierania umów o kredyt konsumencki świadczonych przez firmy leasingowe;
5.4.5.    w każdy inni sposób, jeżeli jest on określony w Regulaminie E-sklepu.
5.5.    Z chwilą otrzymania wpłaty za Produkty przez Sprzedającego lub otrzymania potwierdzenia sfinansowania zakupu (jeżeli taka forma płatności ma zastosowanie i jeżeli Kupujący wybrał odpowiednią metodę płatności określoną w Regulaminie), zamówienie zostaje potwierdzone.
5.6.    W takim przypadku dostawca usług płatniczych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych podczas dokonywania procesu płatności przez Kupującego.
5.7.    Zgodnie z procedurą przewidzianą przez akty prawne, faktura VAT lub inny dokument księgowy wystawiony przez Sprzedającego jest dostarczany Kupującemu na wskazany przez niego adres e-mail i (lub) razem z Produktem w trakcie dostawy. Dane do faktury VAT lub innego odpowiedniego dokumentu generowane są automatycznie na podstawie danych podanych przez Kupującego i nie mogą być modyfikowane po złożeniu zamówienia.
5.8.    Cena Produktu i inne zobowiązania wobec Umowy mogą zostać zmieniona przez Sprzedającego, jeżeli, z winy Kupującego lub nieujawnionych przez niego okoliczności w czasie zawarcia Umowy, specyfikacje Produktu lub wymogi jakościowe, warunki dostawy, miejsce dostawy, zakres usług omówionych w Umowie, lub inne wydarzenia, zwiększają koszty Sprzedającego; lub gdy Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania, w wyniku czego Sprzedający ponosi dodatkowe koszty.
5.9.    Jeżeli umowa nie zostanie wykonana z winy Kupującego, dokonana częściowa zapłata zostanie zwrócona Kupującemu po potrąceniu z niej zaległości i strat poniesionych na rzecz Sprzedającego. W takim przypadku Kupujący musi również pokryć straty, które poniósł Sprzedający, w zakresie, w jakim nie pokrywa ich zapłacona kwota.

VI.    Zamawianie Produktów i zawarcie Umowy

6.1.    W celu zamówienia Produktów w E-sklepie, Kupujący musi zalogować się na swoje konto lub wybrać opcję zakupu bez rejestracji po uprzednim podaniu niezbędnych informacji wymaganych do realizacji zamówienia.
6.2.    W E-sklepie Umowę kupna-sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą, gdy Kupujący po dodaniu Produktu do koszyka, podaniu adresu dostawy, wybraniu formy płatności oraz zapoznaniu się z Regulaminem oraz Informacją o ochronie prywatności; ogólnymi wytycznymi dotyczącymi realizacji zamówienia i dodatkowo podanymi informacjami, naciska przycisk „potwierdź” lub w inny sposób potwierdza zamówienie.
6.3.    Produkt uważa się za zamówiony, gdy Kupujący otrzymuje na swój adres e-mail i (lub) numer telefonu, podany w czasie składania zamówienia, potwierdzenie, że zamówienie jest w trakcie realizacji. W przypadku zapłaty za Produkt w chwili złożenia zamówienia, realizacja takiego zamówienia rozpoczyna się dopiero po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedającego.
6.4.    W zależności o specyfikacji Produktu, modyfikacje produktu i inne tego rodzaju kwestie mogą nadal wymagać uzgodnienia z Kupującym po dokonaniu zamówienia Produktu. 

VII.    Dostawa i odbiór Produktu

7.1.    Podczas składania zamówienia, Kupujący wybiera metodę dostawy: odbiór z lokalizacji określonej przez Sprzedającego, dostawa na wybrany adres/pocztę, lub jakąkolwiek inną metodę zawartą w Regulaminie E-sklepu.
7.2.    Produkty będą gotowe do odbiory lub wysyłki w terminie określonym w E-sklepie lub uzgodnionym przez obie strony, pod warunkiem, że Sprzedający posiada odpowiednią ilość Produktu w magazynie, a płatność za wspomniane Produkty została uprzednio dokonana.
7.3.    Produkty muszą zostać odebrane od Sprzedającego nie później niż w ciągu 3 (trzech) Dni roboczych od momentu potwierdzenia, że zamówienie już oczekuje na odbiór w wyznaczonej lokalizacji.
7.4.    W przypadku niektórych Produktów może obowiązywać inny okres realizacji zamówienia niż podany w punkcie 7.2. niniejszego Regulaminu.
7.5.    W wyjątkowych przypadkach dostawa może ulec opóźnieniu z powodu nieprzewidzianych okoliczności, na które Sprzedający nie miał wpływu, oraz których Sprzedający nie mógł rozsądnie przewidzieć w momencie zawierania Umowy. W takim przypadku Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego skontaktowania się z Kupującym i uzgodnienia metody dostawy oraz innych warunków związanych z dostarczeniem Produktu.
7.6.    W E-sklepie, Kupujący może zapoznać się z warunkami dostawy, cenami, zasadami darmowej dostawy oraz tym, ile będzie kosztować dostawa Produktów znajdujących się w koszyku Kupującego.
7.7.    Jeżeli w koszyku Kupującego znajduje się co najmniej jeden Produkt, którego Sprzedający nie posiada w żądanej ilości lub nie może dostarczyć w określonym czasie, Sprzedający ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym stanie rzeczy Kupującego za pośrednictwem wiadomości e-mail lub numeru telefonu podane przez Kupującego. Ponadto, Sprzedający ma obowiązek wyznaczenia innego terminu dostawy lub całkowitego anulowania zamówienia. Jeżeli Kupujący nie zgadza się na zmianę warunków dostawy Produktu, może odmówić przyjęcia zamówienia. W takim przypadku, Sprzedający powinien zwrócić Kupującemu kwotę zapłaconą za poprzednie zamówienie w ciągu 14 (czternastu) dni od momentu anulowania zamówienia.
7.8.    Kupujący jest odpowiedzialny za poprawność adresu dostawy podanego przy zamawianiu Produktu lub adresu widocznego na jego koncie oraz za jego odbiór o uzgodnionym terminie. Ponadto, Kupujący musi zapewnić, że nie występują żadne przeszkody w należytym wykonaniu zobowiązań Sprzedającego wynikających z Regulaminu w miejscu dostawy Produktu.
7.9.    Sprzedający nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek problemy związane z dostawą Produktu przez kuriera, jeżeli Kupujący nie przestrzega Regulaminu oraz nie uzgodni z kurierem dokładnego terminu dostawy; lub nie odbierze Produktu w uzgodnionym terminie; poda błędny adres dostawy; lub upoważni niewłaściwą osobę do odbioru Produktu od kuriera; lub w inny sposób uniemożliwia dostawę.
7.10.    Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności za naruszenie warunków dostawy, jeżeli Produkt nie zostanie dostarczony Kupującemu lub zostanie dostarczony z opóźnieniem z winy osób trzecich niepowiązanych i (lub) niezależnych od Sprzedającego; lub ze względu na okoliczności, które znajdują się poza kontrolą Kupującego.
7.11.    Jeżeli dostawa Produktu jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Sprzedającego (na przykład, Kupujący podał błędny adres przy zamówieniu; Kupujący lub odbiorca nie znajduje się pod wskazanym adresem, itp.); lub Kupujący nie odbierze Produktu w terminie uzgodnionym z kurierem lub nie odbierze go od Sprzedawcy lub z poczty w wyznaczonym terminie, Sprzedający może rozwiązać Umowę bez wcześniejszego poinformowania o tym Kupującego. W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od Umowy z przyczyn wskazanych w niniejszym punkcie, Sprzedający w terminie 14 (czternastu) dni zwróci Kupującemu kwotę zapłaconą za Produkt na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności, potrącając z tej samej kwoty koszty poniesione przez Sprzedającego w związku z dostawą oraz inne uzasadnione straty i wydatki.
7.12.    Kupujący ma obowiązek sprawdzić przesyłkę przy odbiorze. Po stwierdzeniu wad przesyłki, Kupujący nie może jej przyjąć i musi wskazać wady w dokumentach przyjęcia Produktu.
7.13.    Jeżeli Kupujący przyjmie Produkt bez określenia w dokumentach jego jakości i (lub) jakości przesyłki, uważa się, że Kupujący przyjął przesyłkę kompletną i nieuszkodzoną.
7.14.    Kupujący musi poinformować Sprzedającego o uszkodzonej przesyłce w sposób opisany w Regulaminie.
7.15.    Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenie Produktu przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Produktu Kupującemu lub dostarczenia go we wskazane miejsce.

VIII.    Anulowanie Umowy, wymiana i zwrot Produktu

8.1.    Kupujący, zgodnie z procedurą określoną w niniejszym punkcie Regulaminu, ma prawo do odstąpienia od Umowy i zwrotu zakupionego Produktu w E-sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni bez podawania konkretnego powodu. Kupujący może wykorzystać to prawo, aby wycofać się z Umowy tylko wtedy, gdy jest on uważany za konsumenta. To oznacza, że jest on osobą, która deklaruje chęć zakupu, nabywa i używa dany Produkt, aby zaspokoić potrzeby osobiste, rodzinne, domowe, niezwiązane z działalnością zawodową lub gospodarczą.
8.2.    W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy, Kupujący musi poinformować o tym fakcie Sprzedającego za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres info@dommistrza.pl; lub wykorzystując do tego celu konto w E-sklepie.
8.3.    Kupujący musi dokonać zwrotu Produktu oraz pokryć wszelkie koszty z tym związane, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia złożenia anulowania zamówienia poprzez dostarczenie Produktu do Sprzedającego.
8.4.    Zwracany Produkt musi być w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu (z instrukcją i kartą gwarancyjną, jeżeli została dołączona do Produktu). Jeżeli Produkt nie jest należycie złożony i zapakowany, Sprzedający ma prawo go nie przyjąć. Przy zwrocie Produktu, Kupujący musi dołączyć dokumenty zakupu. Konieczne jest również wypełnienie i podpisanie formularza zwrotu Produktu, udostępnionego przez Sprzedającego.
8.5.    Produkt nie może zostać zwrócony, jeżeli został użyty, uszkodzony i (lub) stracił swój wygląd handlowy (zmiana wyglądu Produktu lub jego opakowania, które są niezbędne do sprawdzenia Produktu, są uważane za istotne zmiany wyglądu).
8.6.    Kupujący nie ma prawa do odstąpienia od Umowy i zwrotu następujących Produktów:
8.6.1.    towaru, który jest wyprodukowany według specyfikacji podanej przez Kupującego lub dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb;
8.6.2.    usług, które zostały w pełni wykonane na rzecz Kupującego, jeżeli wyraźna zgoda Kupującego i uznanie, że utraci on prawo do odstąpienia od umowy, gdy Sprzedający w pełni wykona umowę, zostały otrzymane przed rozpoczęciem świadczenia usług;
8.6.3.    towarów, które były przez Kupującego używane, uszkodzone, których opakowanie zostało zniszczone lub w wyniku innych działań podjętych przez Kupującego utraciły swój wygląd handlowy, których zestaw stał się niekompletny (na przykład utracone zostały określone części Produktów, brakuje instrukcji obsługi lub książki gwarancyjnej, jeżeli została wydana itp.);
8.6.4.    innego Produktu, do którego Sprzedający ma prawo odmowy akceptacji zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
8.7.    Sprzedający zwraca Kupującemu kwotę zapłaconą za zwrócony Produktu najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zwrotu Produktu do Sprzedawcy, przelewem pieniężnym na konto Kupującego wskazanym w dokumentach zwrotu.
8.8.    Jeżeli Produkt dostarczony Kupującemu nie spełnia wymagań jakościowych, Kupujący ma możliwość, w ciągu 14 (czternastu) dni od jego otrzymania, do wymiany Produktu na podobny; lub jego zwrotu, postępując zgodnie z polityką zwrotu zapewnioną w tej sekcji Regulaminu.
8.9.    Produkt uważa się za towar złej jakości, jeżeli upłynął jego termin ważności, zawiera składniki zabronione przez przepisy prawa, zmieniła się konsystencja; lub inne istotne cechy na skutek niewłaściwych warunków przechowywania przed wydaniem Produktu Kupującemu, lub został uszkodzony mechanicznie lub posiada inne wady dotyczące jakości.
8.10.    W przypadku, gdy zwrócony Produkt został dostarczony za pośrednictwem kuriera lub innej osoby, tj. Kupujący wybrał sposób dostawy, który podlega dodatkowej opłacie, Sprzedający ma prawo do potrącenia poniesionych kosztów w związku z dostawą od kwoty zapłaconej za zwrócenie Produktu do Kupującego.

IX.    Przetwarzanie danych osobowych

9.1.    Podczas przetwarzania danych osobowych, kierujemy się Informacją o chronię danych, która jest opublikowana na stronie internetowej https://dommistrza.pl/


X.    Postanowienia końcowe

10.1.    Prawo Republiki Litewskiej ma zastosowanie do niniejszego Regulaminu.
10.2.    Wszelkie spory lub nieporozumienia wynikające z niniejszego Regulaminu lub związanych z nią kwestii będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd Republiki Litewskiej według miejsca siedziby Sprzedającego zgodnie z aktami prawnymi Republiki Litewskiej.
10.3.    W przypadku szkody, strona winna rekompensuje drugiej stronie tylko bezpośrednie straty zgodnie z procedurami określonymi przez akty prawne Republiki Litewskiej.
10.4.    Kupujący może skontaktować się ze Sprzedającym w sprawie Produktu kupionego w E-sklepie za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adresem info@dommistrza.pl; lub pod numerem telefonu: +48 22 104 42 96; lub przy użyciu konta w E-sklepie w Dni robocze od 9.00 do 18.00.
10.5.    Kupujący, jeżeli jest konsumentem, może również zwrócić się do Państwowego Urzędu Ochrony Praw Konsumentów (https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php) w związku z naruszeniem jego praw podczas korzystania z E-sklepu.
10.6.    Kupujący potwierdzą, że on/ona jest należycie poinformowany/a, akceptuje, rozumie i zobowiązuje się dostosować do Zasad i Warunków przechowywania i użytkowania Produktu zgodnie z Warunkami Gwarancji.
Odnośnik do Zasad i Warunków dotyczących Przechowywania i Użytkownia Produktu można znaleźć tutaj: https://dommistrza.pl/instrukcja-przechowywania-domowego-i-uzytkowania-produktu/.
Zamieszczone zostaje również odniesie do Warunków Gwaracji Produktu: https://dommistrza.pl/gwarancja/.


 

TimberCabins

Timber Cabins używa czterech głównych rodzajów plików cookie.

Dommistrza.pl używa czterech głównych rodzajów plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na niezbędne pliki cookie. Możesz również zaakceptować użycie innych plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie i tego, jak ich używamy, można znaleźć w naszym Powiadomieniu o plikach cookie Polityka prywatności i plików cookie. Polityka prywatności