Szybka dostawa
Wysoka jakość
Recenzje
4.6
Elastyczna płatność

Twój koszyk jest pusty

Znajdź nas

Gwarancja

Domek drewniany (zwany dalej "Produktem") jest objęty pięcioletnią gwarancją. Naprawa lub wymiana Produktu w okresie gwarancyjnym nie przedłuża okresu gwarancyjnego i nie tworzy nowej gwarancji z nowym okresem gwarancyjnym. Gwarancja na elementy wymienione lub naprawione w okresie gwarancyjnym, w przypadku gdy wymiana lub naprawa jest uważana za usunięcie wady głównego elementu, wygasa w tym samym czasie co gwarancja na Produkt. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują odmienne warunki gwarancji, stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

1. Ogólne warunki gwarancji


1.1 Produkt musi zostać zakupiony od producenta lub dystrybutora autoryzowanego przez producenta ("Sprzedawca"), a użytkownik końcowy Produktu ("Kupujący") musi nabyć własność Produktu przed wystąpieniem zdarzenia gwarancyjnego.
1.2 Nabywca zapewni, że Produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem i nadaje się do budowy i eksploatacji w zamierzonej lokalizacji.
1.3 Okres gwarancji rozpoczyna się od daty dostarczenia Kupującemu wyników wszystkich prac budowlanych przeprowadzonych przez Sprzedającego (w przypadku budowy kontraktowej) lub od daty zakończenia budowy (w przypadku budowy farmy lub budowy mieszanej). W przypadku, gdy montaż i inne prace związane z Produktem nie są wykonywane przez rzemieślników Sprzedającego, gwarancja rozpoczyna się z chwilą dostarczenia Produktu Kupującemu lub z chwilą podpisania dokumentu potwierdzającego umowę przewozu towarów (konosamentu) lub z chwilą podpisania protokołu odbioru.
1.4 Gwarancja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Kupujący ściśle przestrzegał instrukcji montażu podczas instalacji Produktu. Sprzedawca musi zostać poinformowany z wyprzedzeniem o wszelkich zmianach w projekcie Produktu, które zostały wprowadzone po momencie przyjęcia Produktu.
1.5 Za Zdarzenie Gwarancyjne uważa się ewentualną wadę w konstrukcji Produktu lub wadę i/lub brakujący element, które wykraczają poza zakres punktu 2 niniejszej Gwarancji na Produkt.
1.6 Kupujący powiadomi Sprzedającego o wszelkich niezgodnościach jakościowych Produktów niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wykrycia niezgodności.
1.7 Zgłaszając Sprzedającemu roszczenie gwarancyjne, Kupujący dostarczy Sprzedającemu jedno lub więcej zdjęć wadliwego Produktu, opis wadliwego Produktu, nazwę projektu Produktu oraz numer seryjny nadany Produktowi przez UID (unikalny identyfikator) (numer ten jest określony w instrukcji montażu i innych dokumentach Produktu). 
1.8 Zakres odpowiedzialności Sprzedającego w okresie gwarancji jest ograniczony do wadliwego elementu Produktu, który ma zostać usunięty zgodnie z warunkami określonymi w gwarancji Produktu. Kupujący i Sprzedawca zobowiązują się usunąć wadę Produktu w możliwie najkrótszym terminie. 
1.9 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody, które nie zostały spowodowane przez Sprzedawcę. W przypadku wątpliwości Sprzedający zastrzega sobie prawo do zbadania incydentu przez okres dłuższy niż 14 dni oraz do zaangażowania ekspertów według własnego uznania w celu ustalenia, czy Produkt został zainstalowany zgodnie z dostarczoną instrukcją instalacji oraz czy istnieją okoliczności określone w punkcie 2 niniejszej Gwarancji na Produkt, które wyłączają gwarancję i niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego.
1.10. Wymienione elementy Produktu stają się własnością Sprzedającego.

2. Wyłączenie gwarancji


Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
2.1. uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego przechowywania Produktu po jego przekazaniu Kupującemu (narażonego na działanie warunków atmosferycznych, kontakt z podłożem lub w ogrzewanych pomieszczeniach) i/lub uszkodzeń powstałych podczas transportu i montażu Produktu. Uszkodzenia powstałe podczas transportu (jeśli Produkt został dostarczony do miejsca zamieszkania Kupującego lub pod inny adres), które można zidentyfikować przed przyjęciem towaru (tj. przed rozładunkiem z pojazdu), zostaną zarejestrowane poprzez wykonanie jednej lub więcej fotografii, które zostaną przekazane Sprzedającemu.
2.2. drobne uszkodzenia transportowe elementów Produktu, które nie wpływają na funkcjonalność tych elementów, pod warunkiem, że możliwe jest przywrócenie wyglądu wizualnego (np. poprzez sklejenie odłamanego narożnika drewna).
2.3. błędów popełnionych podczas montażu Produktu przez Kupującego, jeżeli:
2.3.1. podczas montażu Produktu nie przestrzegano instrukcji montażu;
2.3.2. podczas instalacji Produktu nie uwzględniono warunków pogodowych (silny wiatr, śnieg, lód lub deszcz), które mogą spowodować uszkodzenie Produktu;
2.3.3. odległość pomiędzy górną krawędzią fundamentu Produktu lub pierwszym elementem ściany jest mniejsza niż 40 mm;
2.3.4. zewnętrzna krawędź dolnego rzędu ściany Produktu znajduje się nie więcej niż 5 mm poza zewnętrzną krawędzią fundamentu;
2.3.5. dolna rama produktu nie jest płaska i/lub kwadratowa;
2.3.6. pomiędzy fundamentem Produktu a konstrukcją nie jest zainstalowana bariera przeciwwilgociowa;
2.3.7. cały Produkt, w tym drzwi i okna, które zgodnie z instrukcjami dotyczącymi przechowywania i użytkowania produktu muszą być obustronnie zabezpieczone środkiem do konserwacji drewna (aby zapobiec odbarwieniu, wypaczeniu i rozszerzaniu się, łuszczeniu i gniciu), nie został pokryty środkiem do konserwacji drewna w ciągu 14 dni od instalacji. Przy wyborze środka do konserwacji drewna należy skonsultować się z ekspertem i/lub sprzedawcą/konsultantem farb. Należy podkreślić, że impregnat nie jest wystarczającym środkiem do konserwacji drewna;
2.3.8. produkt nie został wystarczająco zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi, aby zapewnić jego trwałość, np. za pomocą pasów dachowych i pasów mocujących, kotew, balkonów burzowych lub innych środków, nawet jeśli wymienione akcesoria nie są zawarte w zestawie drewnianego domu;
2.3.9. obce przedmioty zostały trwale przymocowane do ściany Produktu, co uniemożliwia normalne wysychanie, kurczenie się, osiadanie lub rozszerzanie się Produktu, zgodnie z instrukcjami dotyczącymi przechowywania i użytkowania Produktu;
2.3.10. montaż desek dachowych nie pozwalał na szczelinę dylatacyjną o szerokości 1-2 mm;
2.3.11. dolny materiał pokrycia dachowego (jeśli wchodzi w skład zestawu domu drewnianego) nie został zastosowany podczas montażu Produktu.
2.4. zmiany w Produkcie zainicjowane przez Kupującego, które mogą mieć wpływ zarówno na częściowy, jak i całkowity montaż i działanie Produktu.
2.5. Drewno jako materiał naturalny:
2.5.1. rozszerzanie się, kurczenie (5% szerokości i grubości), zmiany koloru oraz skręcanie i wyginanie elementów, z których żadne nie może zakłócać montażu i użytkowania Produktu;
2.5.2. odgałęzienia w elementach Produktu, które nie wpływają na jego stabilność;
2.5.3. nieoszlifowane obszary Produktu, pęknięcia, inne drobne wady, pod warunkiem, że wady te zostaną ukryte pod ostatecznym wykończeniem (np. poprzez obrócenie desek, pokrycia dachowego) po instalacji;
2.5.4. nienaruszone gałęzie i czarne gałęzie, które nie wypadły - mogą one występować w elementach konstrukcyjnych Produktu;
2.5.5. małe pęknięcia lub szczeliny w drewnie (spowodowane suszeniem), które nie przeniknęły przez elementy i nie zakłócają stabilności strukturalnej Produktu;
2.5.6. kieszenie żywiczne w elementach Produktu;
2.5.7. kolce w elementach drewnianych.
2.6. wady związane z normalnym zużyciem Produktu (np. ślady zużycia na deskach podłogowych lub progach drzwi).
2.7. elementów szklanych, szyb zespolonych, uszkodzonych mechanicznie, pękniętych, uszkodzonych termicznie lub uszkodzonych w wyniku różnicy ciśnień przez Kupującego.
2.8. normalne zjawiska fizyczne (np. kondensacja wilgoci spowodowana zwiększoną różnicą temperatur wewnętrznych i zewnętrznych oraz nadmierną wilgotnością. Zwykle ma to wpływ na okna lub narożniki Produktu (mogą wystąpić plamy lub pleśń). Można tego uniknąć jedynie poprzez zastosowanie systemów ogrzewania i wentylacji).
2.9. Uszkodzenia spowodowane nieprzewidzianymi czynnikami (np. wandalizm, powódź, burza lub tornado).
2.10. w przypadku elementów Produktu zainstalowanych w środowisku nieodpowiednim dla Produktu (nadmierna wilgotność, różnice temperatur itp.). Na przykład, drzwi drewniane nie są przeznaczone do wilgotnych pomieszczeń (np. łazienek lub saun). W przypadku użytkowania w wilgotnym środowisku mogą one ulec nadmiernemu wypaczeniu lub rozszerzeniu, co może negatywnie wpłynąć na ich funkcjonalność.
2.11. Uszkodzenia spowodowane nieostrożnym użytkowaniem Produktu (np. drzwi wejściowe, które mogą zostać otwarte przez wiatr lub burzę i uderzone o ścianę Produktu. Może to spowodować wyłamanie zawiasów lub pęknięcia drewna. Aby tego uniknąć, Sprzedawca zaleca stosowanie zatrzasków lub wsporników (brak w zestawie)). 

3. Kupujący traci prawo do gwarancji w następujących przypadkach


3.1. wadliwe części zostały już zamontowane lub pomalowane, chociaż wada części Produktu mogła zostać zauważona przed rozpoczęciem prac montażowych. 
3.2. Kupujący przekaże Sprzedającemu nieprawidłowe lub niewystarczające informacje dotyczące Produktu lub zdarzenia objętego gwarancją lub nie przekaże Produktu

 

dommistrza.pl
TimberCabins

Timber Cabins używa czterech głównych rodzajów plików cookie.

Dommistrza.pl używa czterech głównych rodzajów plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na niezbędne pliki cookie. Możesz również zaakceptować użycie innych plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie i tego, jak ich używamy, można znaleźć w naszym Powiadomieniu o plikach cookie Polityka prywatności i plików cookie. Polityka prywatności