Szybka dostawa
Wysoka jakość
Recenzje
4.5
Elastyczna płatność

Twój koszyk jest pusty

Znajdź nas

Gwarancja

Domki drewniane (dalej zwany Produktem) są objęte 5-letnią gwarancją. Naprawa lub wymiana Produktu na nowy w czasie trwania okresu gwarancji nie powoduje przedłużenia okresu tej gwarancji i nie zapewnia nowej gwarancji z nowym okresem trwania. Gwarancja na wymianę lub naprawę przedmiotów w czasie trwania okresu gwarancji (kiedy wymianę lub naprawę uważa się za usunięcie wady) wygasa tego samego dnia, co gwarancja na Produkt. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują inne warunki gwarancji, mają one zastosowanie.
1.    Ogólne warunki gwarancji
1.1.    Produkt musi być kupiony od producenta lub autoryzowanego przez producenta dystrybutora (dalej zwanego Sprzedającym). Końcowy użytkownik Produktu (dalej zwany Kupującym) musi nabyć Produkt na własność przed udzieleniem gwarancji.
1.2.    Kupujący musi zapewnić, że Produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nadaje się do budowy i eksploatacji w danej lokalizacji.
1.3.    Naliczanie okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania Kupującemu przez Sprzedającego wyników budowy (w przypadku, gdy budowa była realizowana na zlecenia), lub od dnia zakończenia budowy (w przypadku, gdy budowa była realizowana metodą mieszaną). Jeśli montaż Produktu i inne prace nie zostały wykonane przez pracowników zatrudnionych przez Sprzedającego, w takim przypadku, gwarancja zaczyna się z chwilą dostarczenia Produktu do Kupującego i momentu podpisania dokumentu (listu przewozowego), który potwierdza umowę przewozu ładunku; lub od momentu podpisania aktu przyjęcia-przekazania Produktu. 
1.4.    Gwarancja jest tylko i wyłącznie ważna, jeśli Kupujący ściśle przestrzegał instrukcji dotyczących montażu, podczas instalacji Produktu. Sprzedający musi zostać z wyprzedzeniem poinformowany o wszelkich zmianach wprowadzonych do projektu Produktu, które są dokonane z chwilą jego odbioru-przekazania.
1.5.    Możliwą wadę konstrukcyjną w projekcie Produktu i/lub brakujący element uważa się zdarzenie objęte gwarancją, którego okres nie jest objęty punktem 2 niniejszej Gwarancji Produktu.
1.6.    Kupujący ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o niezgodnościach Produktu dotyczących wymogów jakościowych, ale nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności.
1.7.    Zgłaszający Sprzedającemu reklamację dotyczącą zdarzenia objętego gwarancją, Kupujący ma obowiązek zamieścić jedno lub więcej zdjęć, na których widoczna jest wada Produktu; opis wady Produktu; nazwa projektu Produktu; oraz numer seryjny Produktu nadanego przez UID (numeryczny identyfikator). Wspomniany numer jest podany w instrukcji montażu i innych dokumentach otrzymanych razem z Produktem.
1.8.    Zakres odpowiedzialności Sprzedającego w czasie trwania okresu gwarancji jest ograniczony tylko do elementu Produktu posiadającego wadę, którą należy usunąć na warunkach przewidzianych w gwarancji Produktu. Kupujący i Sprzedający uzgadniają jak najszybsze usunięcie wady Produktu. 
1.9.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności ani winy za jakiekolwiek przypadkowe lub nieistotne szkody. W przypadku wątpliwości, Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dochodzenia dotyczącego takiego zdarzenia przez okres dłuższy niż 14 dni i wedle własnego uznania zastrzega sobie prawo do skorzystania z usług ekspertów w celu ustalenia, czy Produkt został zmontowany zgodnie z dołączoną instrukcją oraz, czy zachodzą okoliczności przewidziane w punkcie 2 niniejszej Gwarancji Produktu, które nie mają zastosowania do gwarancji o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Kupujący.
1.10.    Wymienione elementy Produktu stają się własnością Sprzedającego.
2.    Wykluczenie gwarancji
Niniejsza gwarancja nie dotyczy:
2.1.    Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym przechowywaniem Produktu po tym, jak został on przekazany Kupującemu (pod wpływem warunków atmosferycznych, w kontakcie z podłożem, lub w ogrzewanych pomieszczeniach) i/lub uszkodzeń spowodowanych w czasie transportu i montażu Produktu. Uszkodzenia, które powstały na skutek transportu (jeśli Produkt został dostarczony na działkę Kupującego lub inny adres) muszą zostać udowodnione przed odbiorem towaru (tj. przed rozładowaniem go z pojazdu), co musi być zarejestrowane poprzez wykonanie jednego lub więcej zdjęć, które następnie są przekazywane Sprzedającemu.
2.2.    Drobnych uszkodzeń elementów Produktu, które nie wpływają na funkcjonalność tych elementów, jeśli można przywrócić ich właściwy wygląd wizualny (tj. poprzez przyklejenie złamanej części drewna). 
2.3.    Błędów popełnianych podczas montażu Produktu, w przypadku gdy proces montażu jest przeprowadzony przez Kupującego, jeśli:

1.    podczas montażu Produktu nie przestrzegano instrukcji;
2.    podczas montażu Produktu nie zostały wzięte pod uwagę warunki pogodowe (silny wiatr, śnieg, grad, lub deszcz), które mogą uszkodzić Produkt;   
3.    odległość pomiędzy górną krawędzią podstawy Produktu, lub pierwszym elementem ściennym jest mniejsza niż 40 mm;
4.    zewnętrzna krawędź rzędu dolnej ściany Produktu jest zamontowana mniej niż 5 mm poza zewnętrzną krawędzią fundamentów;
5.    dolna rama Produktu nie jest gładka i/lub kwadratowa;
6.    warstwa, która chroni Produkt przed wilgocią nie jest zainstalowana pomiędzy fundamentem, a konstrukcją;
7.    w ciągu 14 dni od momentu montażu cały Produkt, w tym drzwi i okna, zgodnie z instrukcją przechowywania i użytkowania Produktu, należy z obu stron zabezpieczyć środkiem do konserwacji drewna (aby nie zmienił koloru, nie rozszerzał się i kurczył, ani nie wystąpiła pleśń i gnicie). W każdym przypadku należy pokryć Produkt impregnatem do drewna. Przy wyborze środków ochrony drewna należy skonsultować się z konsultantem i/lub sprzedawcą takich środków. Należy podkreślić, że impregnacja nie jest wystarczającym środkiem ochrony drewna;
8.    aby zapewnić trwałość Produktu, nie został on odpowiednio zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi, na przykład za pomocą pasków papy bitumicznej i listew mocujących, kotew, belek lub innych środków, nawet jeśli wymienione akcesoria nie są zawarte w zestawie drewnianego domu;
9.    ciała obce zostały trwale przymocowane do ścian Produktu, co uniemożliwia Produktowi normalne wysychanie, kurczenie się, osiadanie lub rozszerzanie zgodnie z instrukcją przechowywania i użytkowania Produktu;
10.    podczas montażu desek dachowych nie zapewniono szczeliny wynoszącej 1-2 mm;
11.    podczas montażu Produktu dolny materiał pokrycia dachowego nie został zainstalowany (jeśli jest zawarty w zestawie domu drewnianego).
2.4.    W przypadku zmian w Produkcie zainicjowanych przez Kupującego, które mogą mieć wpływ zarówno na częściowy, jak i całkowity montaż i działanie Produktu.
2.5.    W przypadku drewna jako naturalnego materiału:

1.    rozszerzanie i kurczenie się drewna (5% szerokości i grubości), zmiana koloru, rotacja i wyginanie się elementów, z których żadne nie koliduje z montażem i użytkowaniem Produktu;
2.    rozgałęzienie w elementach Produktu, które nie naruszają jego stabilności;
3.    nierówne obszary Produktu, pęknięcia i inne drobne uszkodzenia, jeśli takie uszkodzenia są ukryte pod ostatecznym wykończeniem po montażu (tj. podczas obracania desek, lub układania pokrycia dachowego);
4.    zdrowe i zwiędnięte gałęzie, które jeszcze nie wypadły – są widoczne w elementach konstrukcyjnych Produktu;
5.    niewielkie pęknięcia lub pęknięcia powstałe w drewnie (na skutek wysychania), które nie przebiły się przez elementy i nie naruszają stabilności struktury Produktu;
6.    otwory w elementach Produktu;
7.    elementy drewniane łączone kołkami.
2.6.    W przypadku uszkodzeń związanych z normalnym zużyciem Produktu (tj. oznaki zużycia na deskach panelowych lub progach drzwi).
2.7.    W przypadku elementów szklanych, szyb zespolonych, które są w sposób mechaniczny uszkodzone przez Kupującego, stłuczone, lub wygięte na skutek różnicy ciśnień.
2.8.    W przypadku normalnych zjawisk fizycznych (takich jak kondensacja pary wodnej spowodowana znaczną różnicą temperatur wewnątrz i na zewnątrz oraz nadmierną wilgotnością. Zwykle dotyczy to okien lub narożników Produktu (mogą pojawić się plamy lub pleśń). Można tego uniknąć jedynie poprzez zastosowanie ogrzewania i systemu wentylacyjnego).
2.9.    W przypadku uszkodzeń związanych z nieprzewidzianymi czynnikami (takimi jak wandalizm, powódź, sztorm lub tornado).
2.10.    W przypadku elementów Produktu zainstalowanych w środowisku nieodpowiednim dla jego użytkowania (nadmierna wilgotność, różnice temperatur, itp.). Na przykład drzwi drewniane nie są przeznaczone do pomieszczeń o dużej wilgotności (takich jak łazienki czy sauny). Używanie ich w wilgotnym środowisku może spowodować ich nadmierne wygięcie lub rozszerzanie, co może mieć negatywny wpływ na ich funkcjonalność.
2.11.    W przypadku uszkodzeń spowodowanych nieostrożnym użytkowaniem Produktu (tj. drzwi wejściowych, które mogą zostać otwarte przez wiatr lub burzę i uderzyć w ścianę Produktu. Może to prowadzić do złamania zawiasów lub pęknięć w drewnie. Aby temu zapobiec, Sprzedający zaleca stosowanie zatrzasków lub wsporników (nie ma takich elementów w zestawie)).

3.    Kupujący traci prawo do gwarancji w następujących przypadkach:
3.1.    Wadliwe elementy zostały już zamontowane lub pomalowane, chociaż wada części Produktu mogła zostać zauważona przed pracami instalacyjnymi.
3.2.    Kupujący przekazuje Sprzedającemu nieprawidłowe lub niewystarczające dane dotyczące Produktu lub zdarzenia objętego gwarancją lub nie przekazuje dokumentów potwierdzających zakup Produktu.

 

TimberCabins

Timber Cabins używa czterech głównych rodzajów plików cookie.

Dommistrza.pl używa czterech głównych rodzajów plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na niezbędne pliki cookie. Możesz również zaakceptować użycie innych plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie i tego, jak ich używamy, można znaleźć w naszym Powiadomieniu o plikach cookie Polityka prywatności i plików cookie. Polityka prywatności